آشنایی با انواع سیستم های فیلتراسیون صنعتی و کاربردهای آن

پیش از انتخاب یک سیستم فیلتراسون، میبایست با انواع ماشین آلات فیلتراسیون طریقه کار و نگهداری و زمینه کاری آنها آشنا شویم.

در پایین میتوانید با برخی از سیستم های فیلتراسیون صنعتی آشنا میشویم.

پارچه فیلتر پرس- پارچه درام فیلتر- پارچه دیسک فیلتر- پارچه بلت فیلتر- فیلتر تسمه ای- پایافیلتر- سوزرتکز​- بگ فیلتر